سيد رمضان جمالی 

مدرس دوره هاي فني و حرفه اي و عضو کميته علمي کسب و کار راد