دکتر مجتبي طبری - عضو هيئت علمي دانشگاه و مدير کميته علمي کسب و کار راد

 

مشخصات شناسنامه اي :

نام ونام خانوادگي : مجتبي طبري

شماره شناسنامه : 1066

صادره از: ساري

متولد : 1345

نام پدر: غلامعلي

 

تحصيلات :

دکترای مديريت دولتي – گرايش مديريت منابع انساني – واحد علوم و تحقيقات تهران - 1378

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر

مرتبه علمی- دانشیار

سوابق آموزشي :

تدریس تئوريهاي مديريت، رفتار سازماني ، مديريت منابع انساني و مديريت تحول، سازماندهي( کارشناسي  و  کارشناسي ارشد و دکتری )

 

 1. تدريس در مقطع کارشناسي : دانشگاههاي آزاد اسلامي قائمشهر و بابل از سال 1370 در دانشگاه مازندران -  مرکز آموزش مديريت دولتي –– دانشگاه علوم پزشکي مازندران – مجتمع علوم دريايي نوشهر
 2. تدريس در مقطع کارشناسي ارشد : دانشگاه آزاد اسلامي قائمشهر - مرکز آموزش مديريت دولتي مازندران و گلستان –سازمان مديريت صنعتي، دانشگاه علوم و فنون مازندران.
 3. تدریس در مقطع دکتری : دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر- بابل – سازمان مدیریت صنعتی مازندران –گلستان-دانشگاه ازاد اسلامی گرگان.
 4. تدريس در دوره هاي کوتاه مدت و سمينارها : مرکز آموزش مديريت دولتي مازندران – شيلات مازندران – مسکن و شهر سازي – جهاد کشاورزي – بنياد مسکن – اداره استاندارد – فرمانداريهاي استان مازندران – شرکت توسعه صنعتي بهشهر – شرکت پگاه – آموزش و پرورش – شرکت توزيع برق – دانشگاه علوم پزشکي بابل و مازندران-بانک ملي-بانک کشاورزي-بانک مسکن-دانشگاه علوم پزشکي گلستان-شرکت گاز مازندران-دانشکده صنعت نفت، شرکت شهرکهاي صنعتي، صنايع و معادن......

سوابق اجرائي و اداري :

 1. معاون آموزشي مرکز آموزش مديريت دولتي مازندران از سال 1377 - 1378
 2. مدير تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائمشهر از سال 1377- 1378
 3. عضوشوراي تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاداسلامي واحد قائمشهرازسال 1374 تا کنون
 4. عضو شوراي آموزشي و پژوهشي مرکز آموزش مدبريت دولتي از سال 1375 تاکنون
 5. مدير گروه رشته مديريت دولتي مرکز آموزش مديريت از سال 1375 تاکنون
 6. عضو شوراي تحول اداري استان از سال 1379 تاکنون
 7. مدير عامل سازمان مديريت صنعتي شمال از سال 1382 تا 1384
 8. عضو کار گروه اقتصاد و مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي استان
 9. عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر از سال 1384
 10. عضو کمیته تحصیلات تکمیلی سازمان مدیریت صنعتی از سال  1383
 11. عضو کمیته کارفرمایی استانداری مازندران از سال 1386

 

سوابق پژوهشی:

داراي بيش از 50 مقاله منتشر شده در نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي و خارجي