دکتر جواد رضائیان 

عضو هيئت علمي دانشگاه و عضو کميته علمي کسب و کار راد